European Federation of Journalists

Albania: SPAK must respect source protection in case of journalist Elton Qyno

Journalist Elton Qyno. Credits: SOT.com

The European Federation of Journalists (EFJ) today joined media freedom partners in the SafeJournalist Network, the Media Freedom Rapid Response (MFRR) and Reporters Without Borders (RSF) in writing to the head of the Special Prosecution against Corruption and Organized Crime (SPAK). We expressed our concerns over the recent actions SPAK has taken to seize journalist Elton Qyno’s equipment and to pressure him to reveal his sources. The letter urges the SPAK to proceed in the legal case with  respect for international standards regarding the protection of journalistic sources.

 

Mr. Altin Dumani
Head of the Special Prosecution against Corruption and Organized Crime (SPAK)
Re: The case of journalist Elton Qyno

Dear Mr. Dumani,

We at SafeJournalists Network, the partner organizations of the Media Freedom Rapid Response and Reporters Without Borders, are writing to express our concerns over the recent actions taken by SPAK against journalist Elton Qyno. The decision to seize Mr. Qyno’s equipment and pressure him to reveal his sources is a matter of significant alarm for us as organizations dedicated to the protection of the rights of journalists, media freedom, and journalistic integrity. The actions taken against Mr. Qyno, including the inspection of his residence and office and the seizure of his personal and professional equipment, set a worrying precedent. Such measures will impact journalist’s rights and media freedom in Albania and beyond.

We recognize the necessity of legal compliance in judicial processes. However, balancing this with the internationally recognized principle of the protection of journalistic sources is imperative. This principle is not only critical to the rights of journalists but is also essential to the public’s right to information and the overall health of a democratic society.

Given these considerations, we urge SPAK to reassess its approach in this case. Returning the seized equipment to Mr. Qyno and ceasing all efforts to uncover his sources would demonstrate understanding, respecting, and upholding media freedom and the protection of journalistic sources in Albania. This approach would align with the standards established by the European Court of Human Rights and other international entities dedicated to media freedom.

We appeal to your office to prioritize the protection of journalistic sources, which is crucial for maintaining press freedom and democratic principles. The relationship of trust between journalists, their sources, the public, and law enforcement depends heavily on the respect and upholding of these values.

We thank you for your attention to this matter and look forward to a resolution that upholds media freedom and protects journalistic sources in Albania. Our organizations will continue to monitor the situation closely and report any further developments.

Signed: SafeJournalists Network, Association of Journalists of Kosovo, Association of Journalists of Macedonia, BH Journalists Association, Croatian Journalists’ Association, Independent Journalists Association of Serbia, Trade Union of Media of Montenegro, European Centre for Press and Media Freedom, European Federation of Journalists, Free Press Unlimited, International Press Institute, OBC Transeuropa, Reporters Without Borders

 

Drejtuar: Z. Altin Dumani
Kreu i Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK)
Lënda: Rasti i gazetarit Elton Qyno

I nderuar zoti Dumani,

Ne, antarët e Rrjetit Safe Journalists dhe organizatat partnere të Reagimit të Shpejtë për Lirinë e Medias (MFRR) si dhe Reporterët pa Kufinj po ju shkruajmë për të shprehur shqetësimet tona mbi veprimet e fundit të ndërmarra nga SPAK ndaj gazetarit Elton Qyno. Vendimi për të sekuestruar pajisjet e zotit Qyno dhe për t’i bërë presion për të zbuluar burimet e tij është një çështje e rëndësishme për ne si organizata të përkushtuara për mbrojtjen e të drejtave të gazetarëve, lirisë së medias dhe integritetit gazetaresk. Veprimet e kryera ndaj z. Qyno, përfshirë kontrollin e banesës dhe zyrës së tij dhe sekuestrimin e pajisjeve personale dhe profesionale, përbëjnë një precedent shqetësues. Masa të tilla do të ndikojnë në të drejtat e gazetarëve dhe lirinë e medias në Shqipëri dhe më gjerë.

Ne e njohim domosdoshmërinë e pajtueshmërisë ligjore në proceset gjyqësore. Megjithatë, balancimi i kësaj me parimin e njohur ndërkombëtarisht të mbrojtjes së burimeve gazetareske është thelbësor. Ky parim nuk është vetëm kritik për të drejtat e gazetarëve, por është gjithashtu thelbësor për të drejtën e publikut për informim dhe qëndrueshmërinë e përgjithshme të një shoqërie demokratike.

Nisur nga këto konsiderata, i bëjmë thirrje SPAK-ut të rivlerësojë qasjen e tij në këtë rast. Kthimi i pajisjeve të sekuestruara zotit Qyno dhe ndërprerja e të gjitha përpjekjeve për të zbuluar burimet e tij do të tregonte mirëkuptim, respektim, dhe mbrojtje të lirisë së medias dhe të burimeve gazetareske në Shqipëri. Kjo qasje do të përputhej me standardet e vendosura nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut dhe entitete të tjera ndërkombëtare të dedikuara për lirinë e medias.

I bëjmë thirrje zyrës suaj që t’i japë përparësi mbrojtjes së burimeve gazetareske, e cila është themelore për ruajtjen e lirisë së shtypit dhe parimeve demokratike. Marrëdhënia e besimit midis gazetarëve, burimeve të tyre, publikut dhe zbatimit të ligjit varet shumë nga respektimi dhe ruajtja e këtyre vlerave.

Ne ju falënderojmë për vëmendjen tuaj ndaj kësaj çështjeje dhe presim me padurim një vendim që mbështet lirinë e medias dhe mbron burimet gazetareske në Shqipëri. Organizatat tona do të vazhdojnë të monitorojnë nga afër situatën dhe të raportojnë çdo zhvillim të mëtejshëm.

SafeJournalists Network, Association of Journalists of Kosovo, Association of Journalists of Macedonia, BH Journalists Association, Croatian Journalists’ Association, Independent Journalists Association of Serbia, Trade Union of Media of Montenegro, European Centre for Press and Media Freedom, European Federation of Journalists, Free Press Unlimited, International Press Institute, OBC Transeuropa, Reporters Without Borders

This statement was produced as part of the Media Freedom Rapid Response (MFRR), a Europe-wide mechanism which tracks, monitors and responds to violations of press and media freedom in EU Member States and candidate countries.